Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

OBSAH

Část první – Všeobecná ujednání

 1. Obecná ustanovení
 2. Definice
 3. Uzavření smlouvy
 4. Předmět plnění
 5. Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a platební podmínky
 6. Práva a povinnosti zhotovitele
 7. Práva a povinnosti zákazníka
 8. Místo plnění, předání předmětu plnění a jiná ujednání 
 9. Práva z odpovědnosti za vady
 10. Omezení vyplývající z použité technologie a z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem
 

Část druhá – Zvláštní podmínky pro spotřebitele

 1. Informační povinnost vůči spotřebiteli
 2. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
 3. Vadné plnění
 4. Vyřízení reklamace

Část třetí – Závěrečná ustanovení

Příloha k VOP – Formulář pro odstoupení od smlouvy 

Část první – všeobecná ujednání

1. Obecná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo, licenční smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy nájemní (podnájemní), zprostředkovatelské smlouvy, a další smlouvy o poskytnutí služby – zejm. workshopů, poradenství, reklamní činnosti, ujednané osobně i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, se společností a provozovatelem stránek www.mocup.space: Mocup.space s.r.o., se sídlem Gargulákova 1647/34, Husovice, 614 00 Brno, IČ: 06859054, info@mocup.space (dále jen „zhotovitel“), není-li výslovně ujednáno jinak. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním VOP.
 2. Při uzavírání smluv podle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že zákazník, kterým je fyzická či právnická osoba, která osobně, telefonicky, písemně, nebo prostředky komunikace na dálku projevuje vůli uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je ve čl. IV definovaný předmět plnění (dále též jako „zákazník“), je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty. Zhotovitel a zákazník společně také „smluvní strany“.
 3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí se zhotovitelem uzavíraných smluv.
 4. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a zhotovitelem se řídí právem České republiky (rozhodné právo), zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), z ustanovení občanského zákoníku například § 2586 a násl. upravujícími smlouvu o dílo, § 2358 a násl. upravujícími licenční ujednání. Je-li zákazník spotřebitelem, aplikují se také ustanovení na ochranu spotřebitelů dle § 1810 a násl. občanského zákoníku.


2. Definice


Spotřebitel
– fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nebo komunikaci se zhotovitelem, nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

Podnikatel – zákazník, který není spotřebitelem. 

Stránky zhotovitelewww.mocup.space

Studio MOCUP. SPACE – dle konkrétní smlouvy studio v Brně na adrese Gargulákova 34; rezervační systém je přístupný ze stránek zhotovitele. 

Koncept díla – Základní rámcový návrh díla, který zhotovitel na základě smlouvy se zákazníkem vytvoří. Není-li sjednáno mezi smluvními stranami jinak, vhodnou formu konceptu určí zhotovitel (např. scénář, popis obsahu, děje, směru, vizualizace, produktový design, styl, grafický návrh, návrh koncepce nebo designu, moodboard – náladový panel, koláž, vzorky, včetně kombinace uvedených prvků) a zákazník má v cenové kalkulaci nárok na jeden koncept díla a na jednu zákaznickou revizi (připomínkování) konceptu díla. 

Podklady – informace, dokumenty a produkty potřebné pro realizaci zakázky zhotovitelem (např. informace o propagovaných službách zákazníka, produkty zákazníka, logo zákazníka). 

Autorská díla  – díla, která naplní definici § 2 autorského zákona a jsou předmětem plnění zhotovitele, zejména fotografická díla a díla vyjádřena postupem podobným fotografii, audiovizuální díla (např. reklamní spoty, výuková videa), koncept díla. Autorská díla včetně jejich částí nelze zásadně užívat bez oprávnění poskytnutých zhotovitelem. 

Postprocessing – úprava fotografií nebo videí, zahrnující zejména úpravy barevné tonality, vhodný ořez, změna formátu pixelů, odstranění nebo přidání šumu, retuš, montáž,  úpravy zlepšující dojem ze shlédnutí fotografie nebo sledování videa (doostření, rozmazání, kontrast, úprava jasu apod.). 

Event – společenská akce, zážitek, prožitek, jejíž cílem je zvýšit povědomí o značce, produktu, nabízených službách, získat nové zákazníky, obchodní partnery, zaměstnance, případně tyto vztahy upevňovat. 

Licence – oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo ve sjednaném rozsahu. 

Imprimatur – schválení vzorku tisku zákazníkem před tiskem nebo zadáním do výroby.

Zbožím digitálního obsahu se rozumí například e-kniha či elektronicky poskytnutá fotografie.

Workshop – vzdělávací aktivita, při níž zhotovitel připraví program tak, aby zákazníci získali vlastní praktickou zkušenost v rámci daného tématu.

3. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy mezi smluvními stranami může dojít na základě osobní (ústní), telefonické či písemné nabídky, nebo prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku (např. e-mail, datová zpráva). 
 2. K uzavření smlouvy dochází okamžikem, kdy zákazník zhotoviteli potvrdí nepodmíněné přijetí zhotovitelem předloženého nebo zaslaného návrhu smlouvy. Nestanoví-li tyto VOP jinak, ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. 
 3. Prezentace služeb a zboží na stránkách zhotovitele (např. rezervace termínu studia Mocup space, přihlášení se na workshop) se nepovažuje za nabídku k uzavření smlouvy. Rezervace služby a zboží zákazníkem na stránkách zhotovitele představuje výzvu zákazníka k předložení nabídky na uzavření smlouvy. Vyzve-li zákazník zhotovitele k podání nabídky prostřednictvím rezervačního formuláře, k uzavření smlouvy dojde okamžikem, kdy zákazník zhotoviteli nepodmíněné přijetí předloženého nebo zaslaného návrhu smlouvy, potvrdí. 
 4. Není-li přijetí nabídky zákazníkem potvrzeno zhotoviteli, je nabídka zákazníkem akceptována také reálným přijetím nabídky, a to zaplacením zálohy nebo jiné v návrhu uvedené ceny v plné výši, je-li tak učiněno nejpozději ve lhůtě stanovené pro akceptaci nabídky. Není-li stanovena lhůta pro akceptaci nabídky, nabídku je třeba reálným přijetím akceptovat nejpozději ve lhůtě 14 dnů.
 5. Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptováním zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy, nedojde-li k ujednání nahrazujícímu VOP.

  4. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je zejména poskytnutí služeb, vytvoření (autorských) děl, poskytnutí licenčního oprávnění k autorským dílům, které jsou specifikovány ve smlouvě uzavřené smluvními stranami. Předmětem plnění zhotovitele jsou také další nabízené služby a výkony, zejména (pod)nájem ateliéru, prodej dárkových poukazů, výroba propagačních materiálů, zprostředkování tisku, tvorba vizualizací, tvorba konceptů děl, propagační činnost, lektorská činnost, tvorba workshopů a eventů. 
 2. Určení předmětu plnění musí být ve smlouvě jednoznačné a určité (např. odkazem na zhotovitelem nabízenou službu nebo dostatečným vymezením předmětu plnění ve smlouvě). 
 3. Není-li mezi smluvními stranami předem ujednáno jinak, fotografie jsou předávány v jejich plném nebo obvyklém rozlišení ve formátu JPG, v digitální podobě (odkazem do elektronického uložiště zhotovitele). Bez výslovného ujednání předmětem plnění nejsou neupravené fotografie (bez postprocessingu) nebo fotografie ve formátu RAW, tyto nebudou zákazníkovi poskytnuty. Předmětem plnění nejsou ani případně zaslané náhledy fotografií k výběru. 
 4. U fotografování veřejných akcí, eventů, jsou počty fotografií orientační. Počet fotografií z těchto akcí se odvíjí od celkové náplně a mnoha neovlivnitelných podmínek. Uplatňovat vady z tohoto důvodu je možno jen při zjevném nepoměru mezi udávaným počtem fotografií a počtem fotografií dodaných.
 5. Zhotovitel dle svého nejlepšího úsudku vybere nejzdařilejší fotografie k retuši a následnému zpracování. Pokud není předem ujednáno jinak, je výběr fotografií a postprocessing vždy v plné kompetenci zhotovitele. Individuálně lze sjednat, že výběr finálních fotografií k úpravám vybere zákazník z předvýběru nejzdařilejších snímků učiněného zhotovitelem. V takovém případě zhotovitel zašle zákazníkovi číselně označené náhledy fotografií a zákazník si sjednaný počet fotografií k finální úpravě vybere nejpozději do 30 dnů od jejich obdržení. Náhledové snímky jsou zaslány v minimální kvalitě, neupravené, neretušované, označené logem a nelze je jakkoliv dále používat a šířit. 
 6. Zákazník může zakoupit u zhotovitele dárkový poukaz, který je vymezen hodnotou, možností jeho využití a dobou uplatnitelnosti. Není-li sjednáno jinak, sjednává se časové omezení trvání oprávnění uplatnit dárkový poukaz v délce 12 měsíců od zakoupení dárkového poukazu (doba platnosti) a vztahuje se na veškeré zhotovitelem nabízené služby (zboží). Po uplynutí doby platnosti dárkový poukaz pozbývá platnosti bez náhrady. Dárkový poukaz lze postoupit na třetí osobu (obdarovaného). Poukaz nelze měnit za jiné nabídky a je opatřen individuálním kódem. Výměna poukazu za hotovost není možná. 
 7. Dárkový poukaz lze uplatnit následujícími způsoby:
  – v rezervačním systému na stránkách zhotovitele vložit do kolonky „Zadej tvůj kód“ kód dárkového poukazu a uplatnit tlačítkem „Použij“,
  – žádost o uplatnění dárkového poukazu je třeba předložit zhotoviteli nejpozději před uzavřením příslušné smlouvy.
 8.  Je-li dárkový poukaz v době platnosti u zhotovitele řádně uplatněn, zavazuje se zhotovitel snížit cenu objednávané služby (zboží) o hodnotu dárkového poukazu. Zákazníku ani obdarovanému však nevzniká nárok na finanční vypořádání, bude-li výsledkem odpočtu hodnoty dárkového poukazu záporná hodnota nebo nebude-li dárkový poukaz v plné výši uplatněn. Dárkový poukaz lze uplatnit jednorázově nebo opakovaně, a to až do výše jeho hodnoty. Hodnota dárkového poukazu není úročena.
 9. Obdrží-li zákazník spolu se zbožím nebo službou dárek, je darovací smlouva mezi zhotovitelem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy zákazníkem nebo zhotovitelem z důvodů spočívajících na straně zákazníka, pozbývá darovací smlouva účinnosti a zákazník je povinen zhotoviteli dárek vrátit nebo nahradit obvyklou cenu takového dárku. 
 10. Není-li v licenční smlouvě sjednáno jinak, zákazníkovi je udělena nevýhradní licence k užití autorského díla pro účel vyplývající ze smlouvy, územně a množstevně neomezenou, nejdéle však na dobu jednoho roku, bez oprávnění udělovat sublicence nebo oprávnění k výkonu majetkových autorských práv třetím osobám.
 11. Autorské dílo nesmí být užíváno způsobem snižujícím hodnotu díla. Smluvní strany činí nesporné, že mezi způsoby snižující hodnotu díla a porušující smlouvu podstatným způsobem náleží např. urážlivé nebo nevhodné publikace, použití fotografií ve spojení s politickou reklamou a propagandě nebo pornografických dílech.


  5. Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a platební podmínky

 1. Cena předmětu plnění se řídí ujednáním mezi smluvními stranami a není-li takové výslovné dohody, pak se cena předmětu plnění stanoví podle ceníku zhotovitele, platného v době uzavření smlouvy. Aktuální ceník a nabídka služeb jsou k dispozici na stránkách zhotovitele u příslušného produktu nebo služby, případně na vyžádání: info@mocup.space. Není-li sjednáno nebo stanoveno jinak, ceny jsou stanoveny jako konečné, zahrnující daň z přidané hodnoty dle zákonné procentní sazby, v českých korunách.
 2. Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku splnění smlouvy, ledaže došlo ke změně smlouvy. 
 3. Cena je v plné výši splatná okamžikem předání předmětu plnění nebo poskytnutí služby. Nároku na zaplacení ceny nebrání, trpí-li předmět plnění takovými vadami a nedodělky, které nebrání užívání předmětu plnění. 
 4. Smluvní strany mohou cenu určit odhadem. Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to zákazníkovi bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny. Zákazník může od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li zhotovitel od smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí. 
 5. Není-li sjednáno jinak, zákazník hradí cenu předmětu plnění převodem na účet zhotovitele v plné výši na základě daňového dokladu zaslaného zákazníkovi. Daňový doklad lze vystavit v elektronické podobě a zaslat zákazníkovi prostřednictvím e-mailové komunikace. Splatnost faktur je 14 dní; má-li být předmět plnění poskytnut dříve, splatnost faktury nastává nejpozději ke dni předcházejícímu dni plnění. 
 6. Cenu předmětu plnění lze uhradit také dárkovým poukazem – uplatněním platného dárkového poukazu za podmínek stanovených v čl. IV. 8. VOP; nedoplatek tímto způsobem vzniklý bude uhrazen bankovním převodem na základě dodaného daňového dokladu.
 7. Dnem zaplacení ceny se rozumí den připsání částky na bankovní účet zhotovitele. V případě, že zákazník neuhradí daňový doklad ve lhůtě splatnosti, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,07 % dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení. Tím není dotčen nárok na úhradu zákonných úroků z prodlení a náhrady škody. 
 8. Zákazník se zavazuje po uzavření smlouvy uhradit zálohu až do poloviny (tj. 50 %) celkové ceny předmětu plnění. Zhotovitel není povinen započít s prováděním díla nebo poskytnutím služby do té doby, než bude záloha zákazníkem uhrazena.  
 9. Je-li u některých typů smluv vyžadována zhotovitelem úhrada na sjednanou cenu před poskytnutím plnění nebo před uzavřením smlouvy, považuje se za zálohu. Smluvní strany se dohodly, že záloha bude v okamžiku splatnosti sjednané ceny započtena v plné výši na sjednanou cenu.  
 10. Zákazník a zhotovitel si mohou sjednat také jiný způsob hrazení ceny předmětu plnění než výše uvedený. 
 11. Smluvní pokuty a nároky na náhradu škody jsou splatné 10. (desátý) den ode dne doručení písemné výzvy zákazníkovi k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. Zákazník souhlasí, aby zhotovitel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na niž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (záloze nebo jiné platbě na cenu předmětu plnění). Pokud nedojde k započtení podle tohoto ustanovení VOP, zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy zhotovitele.
 12. Účinnost smlouvy o poskytnutí workshopu a (pod)nájemní smlouvy ke studiu je vázána na uhrazení ceny. Až po uhrazení ceny se zhotovitel zavazuje rezervovat účastnické místo na workshopu nebo rezervovat studio.

  6. Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel poskytne předmět plnění v kvalitě korespondující s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy (předsmluvní parametr) a není-li takový předsmluvní parametr znám, v kvalitě obvyklé v České republice.
 2. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat předmět plnění co do obsahu nepoškozené, bez vad, v dohodnutém množství a v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených ve smlouvě. 
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění, a to v případě nezájmu zákazníka trvajícím déle než 30 dní nebo dozví-li se, že zákazník zásadním způsobem porušil smlouvu. Nezájmem zákazníka se rozumí – nedostupnost, zrušení, či ukončení komunikace. V tomto případě nemá zákazník nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené ceny či její části. Pro tento případ smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši sjednané či dle ceníku stanovené ceny předmětu plnění. 
 4. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen zákazníka informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Za takové okolnosti strany považují zejména přírodní katastrofy, živelné pohromy, revoluce, stav nouze, válečný stav, válečný a ozbrojený konflikt, pandemie, embargo, vysoké nepředvídatelné zvýšení cen inflace, terorismus, neočekávaný výpadek elektrické energie, neočekávané povětrnostní podmínky. 
 5. Zhotovitel je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy: 
 1. a) pokud zákazník poruší podstatným způsobem smlouvu, 
 2. b) neuhradí-li zákazník cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v čl. V. VOP.

VI.6 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu, odpovídá však za vybrané osoby a kvalitu jimi prováděných prací.

7. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinen sdělit zhotoviteli veškeré informace potřebné k bezproblémové realizaci zakázky, zejména informovat zhotovitele o nedostupnosti, změně nebo zrušení e-mailové adresy, sloužící ke komunikaci mezi zhotovitelem a zákazníkem.  
 2. Je-li zákazník přítomen v průběhu pořizování autorských děl, je zakázáno pořizovat záznamy a fotografie bez souhlasu zhotovitele. 
 3. V případě pod(nájmu) studia se zákazník zavazuje dodržovat podmínky rezervace pro konkrétní studio a další využívané služby. Podmínky rezervace studia Brno jsou dostupné z: www.mocup.space/brno/cenik-podminky-rezervace-brnoV případě změny podmínek rezervace studia jsou závazné podmínky stanovené v době uzavření smlouvy o (pod)nájmu.
 4. Při focení a natáčení eventů a veřejných akcí, je zákazník povinen řádně informovat fotografované osoby o způsobu nakládání s fotografiemi a zajistit právní důvod pro zachycení a užití podobizny jakožto osobního údaje (souhlas se zachycením a šířením podobizny) a poučit je o možnosti tento souhlas neudělit. Zákazník je dále povinen řádně informovat osoby účastnící se fotografované akce o zpracování osobních údajů (podobizny) a naplnit povinnosti správce podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR vůči fotografovaným osobám. 
 5. Je-li zhotovitel oprávněn užít fotografie z eventů také pro své prezentační účely, informuje zákazník účastníky akce, že pořízené fotografie mohou být tímto způsobem využívány (např. zveřejněny na stránkách a sociálních sítích zhotovitele) a návštěvníci, kteří využijí možnosti vyfotografovat se nebo natočit, tím zásadně konkludentně souhlasí také s rozšiřováním jejich podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku.
 6. Zákazník může odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že dílo (zakázka) nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v přiměřené době poskytnuté zákazníkem.

8. Místo plnění, předání předmětu plnění a jiná ujednání

 1. Není-li mezi stranami sjednáno jinak, je místem plnění sídlo zhotovitele. Pokud se smluvní strany dohodly, že místem plnění bude jiné místo, než je sídlo zhotovitele, zhotovitel zajistí dodávku zboží na sjednané místo plnění na vlastní náklady nebo na náklady zákazníka, a to dle dohody smluvních stran; není-li takové dohody, pak náklady hradí zákazník.
 2. Při převzetí předmětu plnění je povinen zákazník nebo jeho pověřený zástupce potvrdit převzetí předmětu plnění uvedením svých identifikačních údajů v předávacím protokolu (dodacím listu) tak, aby zhotovitel měl možnost přesně identifikovat přebírající fyzickou osobu a den převzetí. 
 3. Je-li předmětem plnění dílo s nehmotným výsledkem, považuje se předmět plnění za předaný, je-li dokončen a zhotovitel umožní zákazníkovi jeho užití. Smluvní strany se dohodly, že je-li předmět plnění předáván prostředky komunikace na dálku (např. zasláním linku do cloudového uložiště zhotovitele), předmět plnění se považuje za předaný uplynutím lhůty 7 dnů ode dne prokazatelného odeslání linku na e-mail uvedený zákazníkem ve smlouvě. 
 4. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy. Pokud zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a zhotovitel má právo od smlouvy bezodkladně odstoupit, nebo setrvat na stávajícím ujednání. V případě takového odstoupení od smlouvy zhotovitelem, zhotovitel vrátí zákazníkovi již zaplacenou cenu, má však nárok na náhradu nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou vznikly.
 5. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn objednávku modifikovat, a to pouze po předchozím informování zákazníka a v nezbytném rozsahu.
 6. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout spolupráci i v jejím průběhu nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod. Zhotovitel je dále oprávněn odmítnout jakoukoliv spolupráci nebo uzavření smlouvy, která by představovala střet zájmů, případně ho jinak konkurenčně znevýhodňovala ve vztahu k obchodním partnerům zhotovitele. 
 7. Maximální dobu poskytování služeb nelze bez dohody smluvních stran prodlužovat. Pozdní příchod zákazníka není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení a natáčení, (pod)nájmů, nebo poskytování služeb v předem sjednanou dobu.
 8. Vlastnictví k dílu či majetkové právo užívat předmět plnění získá zákazník až po zaplacení dohodnuté ceny v plné výši. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nebo jiném předmětu plnění přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky, popř. také tehdy, porušil-li smlouvu tím, že si zásilku nepřevezme, nebo odmítne převzetí zásilky, nebo byl-li upozorněn na možnost zakázku si vyzvednout a ten si ji ani do konce 7 dnů od této výzvy nevyzvedl. Škoda na předmětu plnění, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit sjednanou cenu, ledaže ke škodě došlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
 9. V případě porušení sjednaných podmínek (pod)licenčního oprávnění zákazníkem komerčním způsobem, se sjednává nárok zhotovitele na smluvní pokutu ve výši 300.000,- CZK (tři sta tisíc korun českých) za každé jednotlivé neoprávněné užití. Tím není dotčen nárok na náhradu škody. Zákazník se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit na základě výzvy zhotovitele. Toto ustanovení se neuplatní, je-li sjednána smluvní pokuta pro takové porušení zvlášť ve smlouvě se zákazníkem. 
 10. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu způsobenou při plnění této smlouvy v rámci platných právních předpisů a této smlouvy.

  9. Práva z odpovědnosti za vady

 1. Je-li předmět smlouvy splněn vadně, má zákazník práva z vadného plnění. Vadně je plněno zejména, nemá-li předmět plnění stanovené nebo ujednané vlastnosti a existuje tedy rozpor poskytnuté služby nebo zboží se smlouvou (např. není zákazníkovi poskytnuta služba v ujednaném rozsahu). 
 2. Uzavírá-li smlouvu se zhotovitelem podnikatel, postupuje se podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění. Právo podnikatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na podnikatele, byť se projeví později. Postup při vyřízení reklamace uvedený v části druhé – zvláštní podmínky pro spotřebitele, čl. IV. Vyřízení reklamace, se použije přiměřeně.
 3. Další práva a povinnosti zákazníka – spotřebitele z vadného plnění stanoví část druhá – Zvláštní podmínky pro spotřebitele.
 4. Smluvní strany se dohodly, že reklamace zásilky poškozené přepravou uplatňuje zákazník prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud byla zakázka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazník by zásilky zjevně poškozené dopravou neměl od přepravce převzít.
 5. Po převzetí předmětu plnění má zákazník povinnost předmět plnění důkladně prohlédnout. 
 6. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail: info@mocup.space). Uplatnit vady musí zákazník bez zbytečného odkladu poté, kdy je zákazník zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění, není-li dále stanoveno jinak. V případě zjištění vad množstevních u předmětu plnění je zákazník povinen tuto vadu uplatnit nejpozději do 1 dne od převzetí předmětu plnění.
 7. Zákazník je povinen předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem, emailovou zprávou, telefonicky).
 8. Odpovědnost za řádné dodání podkladů a důsledky užití těchto podkladů nese zákazník. Odsouhlasil-li zákazník imprimatur nebo koncept díla, odpovědnost zhotovitele za případné vady vzniklé plněním dle imprimatur nebo konceptu díla v rozporu se smlouvou, tímto zaniká a zhotovitel neodpovídá ani za případné škody zákazníka vzniklé důsledkem plnění v souladu s tímto odsouhlasením. 
 9. Článek X. této části VOP stanoví demonstrativní výčet skutečností, které nemohou být posuzovány za vady fotografického nebo audiovizuálního díla.

  10. Omezení vyplývající z použité technologie a z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie a videozáznamu (například chronická aberace, drobná neostrost, odlesky v očích, kontury, nezbytný šum apod.) nejsou důvodem pro uplatňování vad.
 2. Zhotovitel věnuje dostatečnou odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat za využití jím zvoleného softwaru a aplikovat dle vlastního estetického cítění grafickou úpravu (tzv. postprocessing) jako retuš, změnu jasu, kontrastu, saturace, ostrosti.
 3. Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli zákazníkem. Postprocessing je součástí objednané tvůrčí činnosti zhotovitele a záleží na jeho subjektivním vnímání, dovednosti, výtvarném citu a osobním vkusu. Za účelem seznámení se s kvalitou, stylem a typem tvůrčí činnosti zhotovitele se zákazník seznámil s portfoliem již hotových prací zhotovitele uveřejněných na stránkách a sociálních sítích zhotovitele. 
 4. Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vzhled a nespokojenost s ním není důvodem pro uplatňování vad.
 5. Zákazník dále bere v úvahu, že každá fotografie je originálem vznikajícím za specifických okolností, přičemž všechny nemůže zhotovitel ovlivnit (míra exteriérového světla, výraz a zapojení fotografovaných osob atd.).

Část druhá – Zvláštní podmínky pro spotřebitele

1. Informační povinnost vůči spotřebiteli

Jako spotřebitel máte zejména tato práva: 

 1. právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy – informace jsou obsaženy na stránkách zhotovitele a v těchto VOP,
 2. právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail, za podmínek stanovených v těchto VOP a platné právní úpravy,
 3. právo z vadného plnění,
 4. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy u České obchodní inspekce – www.coi.cz
 5. Jste-li spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, bude vám poskytnuta tato vyšší míra ochrany.


  2. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku je zákazník – spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy (služby) a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. 
 2. Zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy dle přechozího odstavce nemá:
  – při uzavření smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení (§ 1837 písm. a/ občanského zákoníku),
  – při uzavření smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (§ 1837 písm. d/ občanského zákoníku),
  – v případě uzavření smluv o využití volného času, pokud zhotovitel tato plnění poskytuje v určeném termínu, např. (pod)nájem studia, workshopy (§ 1837 písm. j/ občanského zákoníku),
  – v případě uzavření smluv o dodání digitálního obsahu (např. e-book, poskytování licencí k autorským dílům, online školení), pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 
 3. V případě odstoupení od smlouvy ponese zákazník – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. K odstoupení od smlouvy lze využít formuláře, který tvoří přílohu k VOP.

  3. Vadné plnění
   

Práva a povinnosti spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ust. § 1914 – 1925, § 2099 – 2112, § 2161 – 2174, § 2208 občanského zákoníku.

Níže uvedená práva z vadného plnění se dále nepoužijí:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Práva z vadného plnění – zboží

 1. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží projeví, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. Zákazník – spotřebitel má nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu; není-li to povaze neúměrné, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci či její součásti (týká-li se vada této součásti) bez vad. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může zákazník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 3. U zboží digitálního obsahu poskytnutého jednorázově (např. online školení) zhotovitel odpovídá spotřebiteli, že zboží je v souladu se smlouvou nebo má obvyklé vlastnosti v okamžiku jeho převzetí nebo zpřístupnění obsahu a dále po dobu dvou let, během nichž se nesoulad projeví. V případě nesouladu má spotřebitel právo na opravu nebo výměnu, resp. na uvedení do souladu nebo na přiměřenou slevu. Spotřebitel má také právo odstoupit od smlouvy, pokud je nesoulad významný.
 4. V případě použité věci nebo prodávané za nižší cenu nemá zákazník právo na výměnu věci, náleží mu právo na přiměřenou slevu. Zhotovitel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána a za vady odpovídající míře dosavadního používání a opotřebení u použité věci. 
 5. Zákazník nákupem použitého zboží od zhotovitele souhlasí se zkrácením doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 12 (dvanáct) měsíců podle § 2168 občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění – dílo

 1. Je-li splněno vadně, má zákazník práva z vadného plnění. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na díle projeví, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí
 2. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
 3. V případě podstatného porušení smlouvy má zákazník dle své volby tato práva:
  – bezplatně odstranit vadu opravou,
  – dodání bezvadné věci nebo chybějící věci,
  – přiměřená sleva z ceny,
  – odstoupit od smlouvy a vrátit cenu.
 4. Představuje-li vada nepodstatné porušení smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny (odstranitelné i neodstranitelné vady).
 5. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

Práva z vadného plnění – ostatní služby

 1. Je-li splněno vadně, má zákazník práva z vadného plnění. 
 2. Je-li vada odstranitelná, může se zákazník domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může zákazník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 3. Vadu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl zákazník možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje, nejpozději však do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.

  4. Vyřízení reklamace

 1. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail: info@mocup.space). Ustanovení části první článku IX. VOP se použije také na zákazníka – spotřebitele, nestanoví-li zvláštní podmínky pro spotřebitele jinak. 
 2. Zákazník je při uplatnění reklamace povinen uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Tento požadavek lze měnit bez souhlasu zhotovitele dodatečně jen tehdy, zažádal-li zákazník o opravu věci a vada se ukáže být neodstranitelná. 
 3. Zákazník reklamovanou věc předá zhotoviteli k reklamaci způsobem, aby nedošlo k jeho poškození (vhodné zabalení), čisté a kompletní. 
 4. Zhotovitel je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy zákazník právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.
 5. Je-li to možné, zhotovitel o reklamaci rozhodne ihned, nejdéle do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 6. O vyřízení reklamace zhotovitel spotřebitele vhodným způsobem informuje. 
 7. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.

   

Část třetí – Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na adrese www.mocup.space/obchodni-podminky/
 2. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, platnou cenovou nabídkou zhotovitele a podmínkami jednotlivých služeb na stránkách zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá. 
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele. 
 4. Změny v těchto VOP u zakázek probíhajících (tj. v mezidobí od uzavření smlouvy do předání předmětu smlouvy) je povinen zhotovitel přímo oznámit zákazníkovi a ten s nimi musí být seznámen. V případě zásadních změn přímo se dotýkajících zhotovitele a neřešitelných jiným způsobem, má zákazník právo od smlouvy odstoupit.
 5. V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.
 6. Tyto VOP zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2022.

  Ke stažení:
  ¤ Formulář pro odstoupení od smlouvy