Podmínky ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů:

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů: 

Mocup.space s.r.o., se sídlem Gargulákova 1647/34, Husovice, 614 00 Brno, IČ: 06859054,
(dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů k oblasti ochrany osobních údajů můžete kontaktovat správce: info@mocup.space

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám poskytl/a v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu (partnerské smlouvy, klientské smlouvy, subdodavatelské smlouvy), nebo které jsme shromáždili jinak (na základě Vašeho souhlasu) a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás (v rámci objednávky a uzavřené smlouvy), nebo v rámci pořádání příslušné akce (typicky Vaše fotografie).

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Je-li osobní údaj zpracováván na základě poskytnutého souhlasu, máte vyjma níže uvedených práv právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

Kategorie osobních údajů:

 1. adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, místo podnikání) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů při plnění smlouvy (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
 2. popisné údaje (např. bankovní spojení a údaj o probíhajícím plnění, čas provedené komunikace s účastníkem a IP adresu),
 3. obrazové a zvukově-obrazové záznamy (zejména podobizna vyfotografovaného, SPZ vyfotografovaného vozidla),
 4. u e-mailové komunikace jsou v rozhraní e-mailové komunikace ukládány také běžné údaje související s takovou zprávou zasílané společně s ní.

Právní titul a účel zpracování

Osobní údaje, které jste uvedl/a v rezervačním formuláři na www.mocup.space, zpracováváme za účelem zpracování a vyřízení Vašeho požadavku na rezervaci (zaslání nabídky na uzavření smlouvy). Osobní údaje, které jste nám poskytl/a při uzavírání smluv (např. o poskytnutí fotografických služeb, licenční, kupní, smlouvy o dílo) zpracováváme z titulu uzavření smlouvy a jejího plnění dle čl. 6 odst. 1 písm. b/ GDPR. Účelem zpracování je realizace a evidence smluvní spolupráce a uplatnění případné odpovědnosti za vady, evidence licenčních oprávnění a povinností z licenčních smluv, dále pak plnění zákonné povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví.

Některé obrazové a zvukově-obrazové záznamy zpracováváme také na základě oprávněného zájmu, vyplývajícího z občanskoprávního oprávnění s těmito osobními údaji dále nakládat (např. souhlas s užitím podobizny, zpravodajská a umělecká licence). 

Jak používáme Vaše osobní údaje?

Získané osobní údaje používáme zejména při zajištění plnění smluvních a právních povinností z uzavřených smluv a k oprávněným zájmům na zveřejnění obrazové a zvukově-obrazové podobizny (existuje-li pro takové zveřejnění a další užití občanskoprávní oprávnění). 

Prohlašujeme, že jsme přijali vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby, zejména zaměstnanci, kteří budou na základě své pracovní pozice s osobními údaji pracovat. Tyto osoby jsou poučeny, jak nakládat s Vašimi osobními údaji a podmínkami jejich zpracování. 

Třetím osobám (zpracovatelům) budeme osobní údaje předávat pouze, je-li to nutné. Tito zpracovatelé budou vybráni odpovědně a budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování osobních údajů. 

K zajištění výše uvedených účelů zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány ve fotografických systémech (např. Lightroom, Photoshop), v cloudových uložištích (Google Disk), šifrované rozhraní WordPress, rozhraní e-mailové komunikace, Fakturoid (účetnictví, fakturace). Osobní údaje mohou být zpracovávány v nezbytném rozsahu také z důvodu využití právního poradenství (právníci), účetními a daňovými poradci, správci informačních systémů,  poskytovateli IT služeb a správci webových stránek, dopravci v případě odesílaného zboží, společníky správce při výkonu práv a povinností společníků. 

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány? 

Vaše osobní údaje nejsou vyjma níže uvedeného předávány třetím osobám. Vaše osobní údaje mohou být předány těmto kategoriím příjemců:

1) našim obchodním partnerům, např. z důvodu výkonu práv z licenčních ujednání,

2) orgánům veřejné moci na základě zákona – osobní údaje v zákonem předepsaném rozsahu mohou být předávány orgánům veřejné moci, zejména finančnímu úřadu, kontrolním orgánům či orgánům činných v trestním řízení. V případě bezpečnostního incidentu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení a soudům. 

3) externím (sub)dodavatelům, pokud je to nezbytné pro splnění dané smlouvy nebo zákonné povinnosti; v oblasti účetní agendy mohou být Vaše fakturační údaje předány tzv. zpracovateli (účetní), dále pak mohou být Vaše osobní údaje uchovávány v cloudových uložištích, zejména u poskytovatelů e-mailu, sdílených uložištích (Google Disk) nebo na sociálních sítích (Facebook a Instagram), poskytovateli webhostingu (WordPress).

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Po dobu trvání smluvního vztahu (oprávnění nebo práv ze smluvního vztahu) a po jeho skončení Vaše osobní údaje uchováváme v souladu se zákonnými lhůtami dle zákona o účetnictví. Některé osobní údaje budeme zpracovávat také po dobu trvání oprávněného zájmu či do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme. 

Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní organizace)?

Jedinými příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé e-mailových a cloudových služeb, provozovatelé sociálních sítí a třetí osoby v případě vámi odsouhlasených cookies.

Použití automatizovaného rozhodování včetně profilování

V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování. Upozorňujeme však, že používáme cookies externích poskytovatelů reklamních a analytických systémů (Google Analytics, Youtube), které mohou na základě vámi odsouhlasených cookies získávat různé osobní údaje, na základě kterých probíhá profilování návštěvníků webu s cílem přizpůsobit obsah webu a nabízet reklamy těmto zákazníkům. 

Informace k Cookies o tom, co jsou cookies, jak jsou využívány, jaké informace nesou a jak nastavit jejich používání najdete na: www.mocup.space/cookies/.

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti? 

V souladu se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit následující práva: 

 1. právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 2. právo na opravu a doplnění (čl. 16 GDPR)
 3. právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
 4. právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 5. Právo požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů (čl. 20 GDPR)
 6. právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
 7. práva vztahující se k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování (čl. 22 GDPR)
 8. právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR), jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

  Právo na přístup k osobním údajům
   


Máte možnost obrátit se na správce a požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Obdržíte-li informaci o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje, pak máte právo požadovat dále tyto informace:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů;
 9. máte právo na bezúplatné poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, které se vztahují k Vaší osobě; v případě opakované žádosti vám může být účtován přiměřený poplatek.

Právo na opravu a doplnění 

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Pokud uplatníte své právo na výmaz Vašich osobních údajů, má správce povinnost veškeré Vaše osobní údaje vymazat. Tomuto požadavku však lze vyhovět pouze v případě, že bude splněn některý z těchto důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
 • odvoláte Váš souhlas, pokud byly Vaše osobní údaje zpracovány na jeho základě, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů;
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění povinnosti uložené právem Evropské unie nebo České republiky; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti, aniž pro to byly splněny podmínky.


K výmazu Vašich osobních údajů však nedojde pokud:

 • by to bylo v rozporu s výkonem práva na svobodu projevu a informace; 
 • by tím došlo k porušení povinnosti, kterou správci ukládá právo Evropské unie nebo České republiky;
 • je to nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 •  je to nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu;
 •  je to nezbytné zejména pro vědecké účely a historický výzkum;
 •  je to nezbytné pro uplatnění právních nároků.

V případě, že budou splněny podmínky pro výmaz Vašich osobních údajů, má správce povinnost o tomto Vašem požadavku informovat i ty správce, o kterých ví, že Vaše osobní údaje zpracovávají, a sdělit jim, že si přejete, aby Vaše osobní údaje byly vymazány. Tuto povinnost lze ovšem splnit pouze v případě, kdy to dostupná technologie a přiměřené náklady umožňují. Posouzení je výlučně na správci.

Pokud nebudou splněny podmínky pro výmaz Vašich osobních údajů, bude Vás správce o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu včetně důvodů, proč Vašemu právu nelze vyhovět.

Právo na omezení zpracování 

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 3. c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. d)  vznesl/a jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud jste dosáhl/a omezení zpracování, budete správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Pokud správce Vaše osobní údaje zpřístupnil jiným příjemcům (třetím stranám), má povinnost oznámit jim veškeré opravy, výmazy či omezení zpracování osobních údajů, které bylo ve vztahu k Vašim osobním údajům učiněno. Tuto povinnost není nutno splnit, pokud by to bylo objektivně nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, poskytne Vám správce seznam příjemců, kteří byli ve vztahu k Vašim osobním údajům vyrozuměni.

Právo požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 1. a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR); a
 2. b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva není dotčeno právo na výmaz. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování 

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Práva vztahující se k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování

Máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje nebyly zpracovávány automatizovaným způsobem, či profilováním. Automatizovaným způsobem je zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky, bez lidského zásahu. Profilování je forma zpracování Vašich osobních údajů, která probíhá rovněž automatizovaně a používá se za účelem vyhodnocení určitých aspektů vztahujících se k Vaší osobě (např. vyhodnocení Vašich osobních preferencí, nákupních zvyků apod.).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů. 

Závěrečné poučení

S těmito podmínkami Vás správce seznámil na stránkách zhotovitele (správce) před odesláním osobních údajů v rezervačním systému.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách, případně Vám zašleme novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste nám za tímto účelem poskytl/a.